Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává firma Beautica s.r.o. tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Beautica s.r.o.

IČO: 06573169

Dolní Hájek 77, Dolní Beřkovice 277 01

info@beautica.cz

 

a kupujícím na straně druhé.

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese www.beautica.cz (dále jen eshop). Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

  1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy.
  2. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na emailovou adresu kupujícího uvedenou v objednávce. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.
  3. Prodávájící není povinen potvrdit objednávku. V případě zaslání prostředků na účet Prodávajícího převodem nebo platební kartou budou tyto prostředky bezodkladně vráceny zpět.
  4. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Cena veškerého zboží nabízené na eshopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uvedena samostatně, pokud je poštovné a balné a cena za dobírku či další služby účtována). Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v eshopu prodávajícího. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.
  5. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v eshopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v eshopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 obč. zák.
  6. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v

souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího, dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

4. Odstoupení od smlouvy

V souladu s ustanovením § 1829 obč. zák. má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy. V případě odstoupení spotřebitele od smlouvy má spotřebitel nárok na vrácení kupní ceny ve lhůtě 30 dnů ode dne odstoupení spotřebitele od smlouvy a prodávající má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, které je oprávněn započíst do pohledávky spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je oprávněn odepřít plnění (vrácení kupní ceny) do doby, než spotřebitel splní svojí povinnost vrátit převzaté zboží.

Spotřebitel je v oznámení o odstoupení povinen identifikovat smlouvu, zejména uvést své jméno a příjmení, číslo objednávky a datum nákupu a je dále povinen sdělit prodávajícímu číslo bankovního účtu nebo adresu určenou k zaslání vrácené kupní ceny. Spotřebitel je rovněž povinen vrátit převzaté zboží prodávajícímu v zákonné lhůtě, a to vcelku (musí být vráceno veškeré převzaté zboží), zpravidla v původním obalu.

Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující nemůže odstoupit od smluv uvedených v § 1837 zák. 89/2012 Sb.

Odstoupení od smlouvy zašlete na adresu skladu, nikoli sídla:

Kontakt Beautica s.r.o.

IČO: 06573169

Ruská 943, 277 11 Neratovice

Na stejnou adresu je třeba vrátit i zboží.

Dodavatel má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro osobní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou osobní spotřebu, je vždy

rozhodující stanovisko dodavatele.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku podle § 575 Občanského Zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod).

5. Dodací podmínky

Standardně odesíláme zboží nejpozději do 3 pracovních dnů od přijetí objednávky prostřednictvím České pošty. Dodáním se v těchto obchodních podmínkách rozumí umožnění dispozice se zbožím kupujícím. Prodávající připraví zboží odesláním (na náklady a riziko kupujícího, není-li dále stanoveno jinak) na sdělenou doručovací adresu kupujícího. Při objednávce zboží jsou uvedeny ceny za doručování. Zboží je doručováno Českou poštou, s.p. jako doporučené psaní z dobou dodání max. 2 pracovní dny od odeslání psaní, za kterou však odpovídá přepravce, nikoli prodávající. Přepravní náklady a poštovné, není-li uvedeno jinak, hradí kupující.

6. Poštovné a balné

balík do ruky – doprava 75,-Kč (dodání prostřednictvím České pošty)

balík do ruky – doprava 0,-Kč (objednávka nad 500 Kč, dodání prostřednictvím České pošty)

Způsob platby:

na dobírku (hotově při převzetí zboží) – dobírkovné 25,- Kč

platba předem na účet – 0,-Kč

V rámci marketingových akcí je možné tyto ceny snižovat. V případě snížení ceny, má spotřebitel po dobu akce, která je uvedená na internetových stránkách výrobce cenu uvedenou, nikoliv cenu v tomto článku.

7. Vada zboží

Vyskytnou-li se na zboží vady, je kupující povinen je prodávajícímu písemně vytknout. Prodávající zvlášť upozorňuje na to, že při zobrazení zboží na obrazovce počítače se můžou vyskytnout odchylky od skutečné barvy zboží.

Při uplatnění nároků z vad zboží je kupující povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat koupi zboží (dodacím listem apod.).

8. Reklamace a záruka

Vyskytnou-li se v době trvání záruky na zboží vady, je spotřebitel oprávněn uplatnit u prodávajícího nárok na bezplatné odstranění vady. Místo odstranění vady může prodávající poskytnout spotřebiteli náhradní zboží. Není-li možné vadu odstranit ani dodat náhradní zboží, může spotřebitel žádat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy v rozsahu vadného plnění odstoupit.

Záruka se nevztahuje na vady způsobené násilným působením na zboží (mráz, sluneční paprsky, voda a pod.), nepostupováním podle návodu, opotřebením zboží

způsobeným jeho obvyklým užitím. Záruka se dále nevztahuje na již použité zboží. Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. Nároky plynoucí ze záruky uplatňuje spotřebitel reklamací u prodávajícího v jeho sídle písemně. Při reklamaci je spotřebitel povinen předložit daňový doklad či jinak spolehlivě prokázat

koupi zboží (dodacím listem apod.) a popsat v čem vady shledává či jak se projevují. Po podání reklamace prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Prodávající dále spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace a v případě zamítnutí reklamace odůvodnění zamítnutí. Prodávající vyřídí reklamaci a odstraní vady zboží nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace a v téže lhůtě rovněž

informuje spotřebitele o způsobu vyřízení reklamace (nedohodnou-li se strany na jiné lhůtě); neodstraní-li prodávající odstranitelné vady zboží v této lhůtě, má se za to, že vadu nelze odstranit.

9. Ochrana osobních údajů

Subjekt údajů poskytuje prodávajícímu souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Subjekt údajů souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém své osobní údaje sám poskytne (zpravidla jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, poštovní adresa, telefon, datum narození, příp. identifikační číslo a daňové identifikační číslo). Tyto údaje je prodávající oprávněn zpracovávat za účelem nabízení obchodu a služeb po dobu pěti let ode dne vyjádření souhlasu s těmito obchodními podmínkami; každá objednávka či každá změna (aktualizace) registrace obnovuje tuto lhůtu od počátku. Osobní

údaje v rozsahu jméno, příjmení a adresa subjektu údajů lze předat jinému správci údajů, pouze však za účelem nabízení obchodu a služeb, nevysloví-li s tímto postupem subjekt údajů nesouhlas. Výjimku tvoří předávání osobních údajů v rozsahu:

– telefonní číslo a e-mailová adresa, které jsou předávány subjektu Česká pošta, s.p. za účelem informování kupujícího o stavu jeho zásilky.

Subjekt údajů má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů a právo žádat prodávajícího o vysvětlení a odstranění závadného stavu (zejm. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů) v případě, že prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou osobního a soukromého života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem. Subjekt údajů se může se svým podnětem obracet přímo na prodávajícího a v případě, že prodávající nevyhoví jeho žádosti dle předchozí věty, na orgán veřejného dozoru (Úřad pro ochranu osobních údajů). Subjekt údajů souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího; je oprávněn kdykoli odmítnout souhlas s využitím svého elektronického kontaktu při zasílání

obchodních sdělení prodávajícího.

10. Závěrečná ujednání

Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem zveřejnění a vztahují se na smlouvy uzavřené v době jejich účinnosti.